Protecció al Foc

Protecció al Foc

El fet d’ubicar Estacions Transformadores de Distribució Secundària en locals integrats en edificies d’altres usos, ja sigui vivenda, pàrkings, oficines, locals comercials, etc, ens veiem obligats a assegurar l’integritat de l’edifici i del que conté en l’hipotètic cas d’un incendi interior.

Hem de tenir clar que les ventilacions i les portes d’accés no certificades han d’evacuar directament a l’aire lliure exterior, preferiblement de forma directa a la via pública.

La protecció al foc amb tancaments perimetrals és força simple: gero + llana de roca + gero. Amb aquesta combinació aconseguim un nivell acústic en el sentit horitzontal molt bo. Una altra forma és mitjançant materials nous o totxo massís que de per sí ja donen una protecció al foc de 240 minuts.

Són solucions econòmiques, amb materials bàsics i que, a part de protecció al foc, ens donen una molt bona protecció mecànica i un molt bon aïllament acústic, tot això amb un gruix inferior als 350 mm.

La protecció al foc al sostre és una mica més complexe. Per tal d’aconseguir una protecció de 240 minuts (REI-240) i que no ens perjudiqui amb l’acústica del local, s’està emprant el projectat de llana de roca mineral, aplicat amb projecció pneumàtica pere via seca directament a la part inferior del forjat. Es tracta d’un morter de llana de roca mineral d’una forta adherència (en casos de superfícies no poroses com el formigóarmat és preferible col·locar una malla metàl·lica clavada per assegurar l’adherència del morter). No conté guix ni cal, com tampoc incorpora cap component tòxic, ni patogen ni asbest. Amb tot això, i gràcies a les seves característiques físiques, evita la condensació dins de l’habitacle.

En resum, a Graubox no oblidem el REI-240 en tot el tancament de l’estació transformadora integrada.

Enllaços d’interès:

www.cyafoc.com

www.tecresa.es/mortero-tecwool-t.html